Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jack-priest
jack-priest
['dʒækpri:st]
danh từ
cha cố, cố đạo (nghĩa xấu)


/'dʤæk,pri:st/

danh từ
uồm

...f

Related search result for "jack-priest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.