Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monopolization
monopolization
[mə,nɔpəlai'zei∫n]
danh từ
sự giữ độc quyền


/mə,nɔpəlai'zeiʃn/

danh từ
sự giữ độc quyền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.