Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pothook


noun
an S-shaped hook to suspend a pot over a fire
Hypernyms:
hook, claw
Hyponyms:
trammel


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.