Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reconveyance
reconveyance
[,ri:kən'veiəns]
danh từ
sự chuyên chở lại


/'ri:kən'veiəns/

danh từ
sự chuyên chở lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.