Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
sterculia


noun
any tree of the genus Sterculia
Hypernyms:
angiospermous tree, flowering tree
Hyponyms:
Panama tree, Sterculia apetala, kalumpang, Java olives, Sterculia foetida
Member Holonyms:
genus Sterculia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.