Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đảo ngói


[đảo ngói]
Re-adjust (re-arrange) the tiles (of a roof).Re-adjust (re-arrange) the tiles (of a roof)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.