Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
andante
andante
[æn'dænti]
phó từ
(âm nhạc) thong thả
danh từ
(âm nhạc) nhịp thong thả


/æn'dænti/

phó từ
(âm nhạc) thong thả

danh từ
(âm nhạc) nhịp thong thả


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.