Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bội chung


[bội chung]
(toán) Common multiple.
Bội chung nhỏ nhất
Least common multiple.(toán) Common multiple
Bội chung nhỏ nhất Least common multiple


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.