Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
changeable
changeable
['t∫eindʒəbl]
tính từ
dễ thay đổi, hay thay đổi
a changeable person
con người dễ thay đổi
changeable weather
thời tiết hay thay đổi
có thể thay đổi


/'tʃeindʤəbl/

tính từ
dễ thay đổi, hay thay đổi
a changeable person con người dễ thay đổi
changeable weather thời tiết hay thay đổi
có thể thay đổi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "changeable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.