Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diaereses
diaereses
Xem diaeresis


/dai'iərisis/

danh từ, số nhiều diaereses
(ngôn ngữ học) dấu tách đôi (hai nguyên âm kế)

Related search result for "diaereses"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.