Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diuresis
diuresis
[,daijuə'ri:sis]
danh từ
(y học) sự đái


/,daijuə'ri:sis/

danh từ
(y học) sự đái

Related search result for "diuresis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.