Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extra-spectral
extra-spectral
[,ekstrə'spektrəl]
tính từ
(vật lý) ở ngoài quang phổ mặt trời


/'ekstrə'spektrəl/

tính từ
(vật lý) ở ngoài quang phổ mặt trời

Related search result for "extra-spectral"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.