Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grade-crossing


/'greid,krɔsiɳ/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
(như) level_crossing

Related search result for "grade-crossing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.