Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irrecoverable
irrecoverable
[,iri'kʌvərəbl]
tính từ
không thể lấy lại được, không thể thu hồi được
an irrecoverable debt
món nợ không thể thu hồi được
không thể cứu chữa được


/,iri'kʌvərəbl/

tính từ
không thể lấy lại được
không thể cứu chữa được

Related search result for "irrecoverable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.