Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nai nịt


[nai nịt]
Adjust one's clothes securely.
blet/gird onesself, put on a belt/girdleAdjust one's clothes securely


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.