Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papoosh
papoosh
[pæ'pu:∫]
Cách viết khác:
babouche
[pæ'pu:∫]
như babouche


/bə'bu:ʃ/ (papoosh) /pə'pu:ʃ/

danh từ
giày hạ, hài (A-ÃRập)

Related search result for "papoosh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.