Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parrotry
parrotry
['pærətri]
danh từ
sự làm như vẹt, sự nói như vẹt


/'pærətri/

danh từ
sự nhắc lại như vẹt, sự nói như vẹt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.