Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potentiometer
potentiometer
[pə,ten∫i'ɔmitə]
danh từ
(vật lý) cái đo điện thế; cái phân thế


/pə,tenʃi'ɔmitə/

danh từ
(vật lý) cái đo điện thế; cái phân thế


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.