Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spiraea


/spai'riə/ (spirea)

/spai'riə/

danh từ

(thực vật học) cây mơ trân châu (họ hoa hồng)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spiraea"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.