Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unitedly
unitedly
[ju:'naitidli]
phó từ
cùng nhau, cùng chung sức, cộng đồng, kết hợp, đoàn kết lại


/ju:'naitidli/

phó từ
cùng nhau, cùng chung sức, cộng đồng, kết hợp, đoàn kết lại

Related search result for "unitedly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.