Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
verbalism
verbalism
['və:bəlizm]
danh từ
sự phát biểu bằng lời nói; lời nói; câu văn; từ ngữ
sự quá nệ về cách dùng từ
sự phê bình về từ
lối chơi chữ
từ rỗng tuếch
bệnh nói dài


/'və:bəlizm/

danh từ
sự phát biểu bằng lời nói; lời nói; câu văn; từ ngữ
sự quá nệ về cách dùng từ
sự phê bình về từ
lối chơi chữ
từ rỗng tuếch
bệnh nói dài

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.