Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
balefire


noun
a large outdoor fire that is lighted as a signal or in celebration
Syn:
bonfire
Hypernyms:
fire


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.