Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bursal


adjective
relating to or affecting a bursa
Pertains to noun:
bursa
Derivationally related forms:
bursa

Related search result for "bursal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.