Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
celebrate    celebrate /'selibretid/
ngoại động từ
kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm
tán dương, ca tụng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "celebrate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.