Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conning-tower
conning-tower
['kɔniη,tauə]
danh từ
đài chỉ huy, buồng chỉ huy (ở tàu chiến)


/'kɔniɳ,tauə/

danh từ
đài chỉ huy, buồng chỉ huy (ở tàu chiến)

Related search result for "conning-tower"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.