Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diagnosis


/,daiəg'nousis/

danh từ, số nhiều diagnoses

(y học) phép chẩn đoán; sự chẩn đoán; lời chẩn đoán

(sinh vật học) sự miêu tả đặc trưng


Related search result for "diagnosis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.