Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
duly


    duly /'dʌli/
phó từ
đúng dắn, thích đáng, chính đáng
đủ
đúng giờ, đúng lúc
    Chuyên ngành kinh tế
cần trọng
đủ
đúng đắn
đúng giờ
đúng lúc
thích đáng

Related search result for "duly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.