Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
indomethacin


noun
a nonsteroidal anti-inflammatory drug (trade name Indocin)
Syn:
Indocin
Usage Domain:
trade name (for: Indocin)
Hypernyms:
nonsteroidal anti-inflammatory, nonsteroidal anti-inflammatory drug, NSAID
Substance Meronyms:
acetic acid, ethanoic acid


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.