Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ixodes


noun
type genus of the family Ixodidae
Syn:
genus Ixodes
Hypernyms:
arthropod genus
Member Holonyms:
Ixodidae, family Ixodidae
Member Meronyms:
Ixodes dammini, deer tick, Ixodes neotomae, Ixodes pacificus, western black-legged tick,
Ixodes scapularis, black-legged tick, sheep-tick, sheep tick, Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus,
Ixodes dentatus, Ixodes spinipalpis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.