Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
newsreader
newsreader
['nju:z,ri:də]
Cách viết khác:
newscaster
['nju:zkɑ:stə]
như newscasterCách viết khác : newscaster


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.